مولانا....شعبان  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 11 دی 1392 در ساعت 01:03 ق.ظ

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


به به چه چه ک هنگامه ایندفعه چ شعری ربوده به به


               موسی وشبان . . . . . مولوی                      

 

   دید موسی یک شبانی را براه

                                کو همی‌گفت ای خدا وای اله

 

   تو کجایی تا شوم من چاکرت 

                                چارقت دوزم کنم شانه سرت

 

    جامه‌ات شویم شپش هایت کُشم

                                   شیر پیشت آورم ای محتشم

 

    دستکت بوسم بمالم پایکت  

                                 وقت خواب آیم بروبم جایکت

 

    ای فدای تو همه بُزهای من

                                 ای بیادت هیهی و هیهای من

 

    این نمط بیهوده می‌گفت آن شبان

                           گفت موسی با کیست این ای فلان

 

   گفت با آنکس که ما را آفرید

                              این زمین و چرخ ازو آمد پدید

 

   گفت موسی،های خیره سرشدی !

                               خود مسلمان ناشده کافر شدی

 

   این چه ژاژست این چه کفرست و فشار

                                 پنبه‌ای اندر دهان خود فشار

 

   گند کفر تو جهان را گنده کرد

                              کفر تو دیبای دین را ژنده کرد

 

   چارق و پاتابه لایق مر تراست

                              آفتابی را چنین ها کی رواست

 

   گر نبندی زین سخن تو حلق را

                                    آتشی آید بسوزد خلق را

 

   آتشی گر نامدست این دود چیست

                       جان سیه گشته روان مردود چیست

 

  گر همی‌دانی که یزدان داورست

                      حق تعالی زین چنین خدمت غنیست

 

   دوستی بی‌خرد خود دشمنیست

                      حق تعالی زین چنین خدمت غنیست

 

   با کی می‌گویی تو این با عم و خال

                         ژاژ و گستاخی ترا چون باورست

 

   شیر، او نوشد که در نشو و نماست

                        چارق او پوشد که او محتاج پاست

 

  گفت ای موسی دهانم دوختی                                 وزپشیمانی توجانم سوختی

 

جامه رابدرید وآهی کردو رفت
                                  پا فتاد اندر بیابان وبرفت

 

 وحی آمد سوی موسی ازخدا
                              بنده ی مارا ، زما کردی جدا

 

توبرای وصل کردن آمدی                                نی برای فصل کردن آمدی

 

درحق اومدح ودرحق تو ذم
                             درحق اوشهد ودرحق تو سم

 

ما، بری ازپاک وناپاکی همه                              ازگران جانی وچالاکی همه

 

 من نکردم خلق تاسودی کنم
                               بلکه تابربندگان جودی کنم

 

خون شهیدان را،زآب اولی تراست                       این خطا ازصد ثواب اولی تراست

 

    لعل راگرمهرنبود باک نیست
                         عشق رادریای غم غمناک نیست

 

دردل موسی سخن ها ریختند                                 دیدن وگفتن به هم آمیختند

 

چون که موسی این خطاب ازحق شنید                               دربیابان درپی چوپان دوید

 

عاقبت یافت او را وُ بدید
                        گفت مژده ده که دستوری رسید

 

هیچ آدابی وترتیبی مجوی
                     هرچه می خواهد دل تنگت بگوی

نظرات (74)
به به چه چه ایندفعه هنگامه چ شعری ربوده به به
عجببببببببببب شعری!!!!!!!
دوست خوبم:
بگو به به چه چه
هنگامه بیداریبببین من اومدم
دوست خوبم:
ها بیدارم

چقده خوش تیپی

راستی محمدحسین سراغت و میگرفت برو کامنتش و بخون ج بده
وقتی کسی نیست
که به دادت برسه
داد نزن
شاید از سکوتت بفهمند
که چقدر درد و غم تو وجودته !!!
وقتی کسی نیست
که به دادت برسه
داد نزن
شاید از سکوتت بفهمند
که چقدر درد و غم تو وجودته !!!
گفتم:بگو

سکوت کرد و رفت

و من هنوز گوش میکنم!دکتر قیصر امین پور
من مرگ نور را

باور نمیکنم

و مرگ عشقهای قدیمی را ،

مرگ گلهای همیشه بهاری که می شکفت....

در قلبهای ملتهب ما ...
دیدم ولی میرم وبش ولی کامنت نمیزارم عاخه خاموشم

چیه از بس دختر خوبیم جون عمه کوچیکه

راستی چکارم داره ؟؟؟

اون ک دوس دختر داره
دوست خوبم:
عاخه چرا؟؟؟

تو هم یاد گرفتی هاااااااااااا جون عمه کوچیکه

نمیدونم

داره ؟؟؟؟نداره؟؟؟؟؟داره ؟؟؟نداره
تو رفته ای که عشق من از سر به در کنی
من مانده ام که عشق تو تاج سرکنم
(فریدون مشیری)
هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه


دوستــ♥ ــت داره ... مراقــــــبته ...


و نگرانــــــــــــت میشــه ...!


چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی ...


مـــــــــاه رو از دســــت دادی ...


وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ......!
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶22222¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶22222222¶¶¶¶2222222222222¶¶
____________¶¶222222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶22222¶¶
____________¶222222¶¶22¶¶222¶¶22¶¶¶2¶¶22222¶
___________¶¶22222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶2¶¶¶¶¶2¶¶222¶¶
___________¶¶22222¶2222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶2¶¶2¶¶222¶¶
___________¶¶22222¶222222222222222¶¶2¶222¶¶
___________¶222222¶22222222222222¶¶2¶¶22¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶2¶¶22222222222¶¶¶¶2¶22¶¶¶2¶¶¶¶
_______¶¶2222¶¶¶¶¶¶¶¶2222222¶¶¶¶22¶¶¶2¶¶222222¶¶
________¶¶222222222¶¶¶¶¶22¶¶¶¶22222¶¶¶222222222¶
_________¶¶22222222222¶¶¶¶¶22222222¶¶22222222¶¶¶
_______¶¶¶¶¶2222222222222¶¶¶¶¶2222¶¶22222222¶¶
______¶¶222¶¶¶22222222222222¶¶¶¶2¶¶2222222¶¶¶
_____¶¶222222¶¶¶222222222222222¶¶¶¶22222¶¶¶
______¶¶¶¶22222¶¶¶2222222222222222¶¶22¶¶¶
________¶¶¶¶¶¶222¶¶¶¶2222222222222¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶222¶¶¶¶¶¶222222¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶2222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶
__________________________¶§¶¶
_________________________¶¶§¶
_________________________¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________________¶§¶¶___¶¶¶¶¶77¶¶¶777¶¶¶
________________________¶¶§¶____¶7777¶¶¶¶777¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶777¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶77¶¶¶¶______¶§¶¶¶¶¶¶¶¶777¶¶¶¶¶
____¶¶¶777¶¶¶¶¶77¶_____¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶777¶¶¶¶¶¶___¶¶§¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§¶¶
_____________¶¶_____¶¶¶¶§¶
______________________¶§¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________¶¶§¶____¶¶¶¶¶777¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________¶¶¶¶___¶¶777¶¶¶¶¶777¶¶¶¶
_____________________¶§¶___¶¶¶¶¶¶7777¶¶¶¶¶
____________________¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶77¶¶¶¶¶¶¶
____________________¶§¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
___________________¶¶§¶
___________________¶¶¶¶
_______________ ___¶§¶¶
رخاطرات نه سر دارند نه ته..!

بی هوا می اید تا خفه ات کنند...

میرسند گاهی وسط یک فکر...

گاهی وسط یک خیابان...

و گاهی حتی وسط یک صحبت...

سردت می کنند...

رگ خوابت را بلدند...!

زمینت می زنند...

خاطرات تمام نمی شوند...

" تمامت می کنند"...!
تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد . . .
از عاشقی تباهی !
از زندگی مصیبت !
از دوستی شکست و از سادگی خیانت . . .
ایـنـکـــه
میـان دسـتـانَـت
لـحـظـه ای‌ چـشـــم هــــایــــم را بـبـنــــدم…
و دنـیــــا بـــه سکـوت صـــدای‌
نَـفَـس هــایَـت فــــرو رَوَد
نمیــــدانــــــی‌ …
چه هـیـجـــانــــی‌ ست
داره بابا داره خودم دیدم
دوست خوبم:
حالا چرا خجالت زدی
عاخه

عاخه

عاخه
دوست خوبم:
ای کوفته بهش میگم
کــمــی بــیـا جــلــوتــــر . .

مــی خــواهـــمـــ در گوشــت چــیــزی بــگــویم . . . !

ایـن یـک اعــتـرافــــــ اســت . . .

مــن بــی او دوامــ نــمی آورمــ . . .

حــتــی تــا صــبح فـــردا . . . !.!
اصن من باید برم مامانم دعوام میکنه

شبت خوش
دوست خوبم:
برو ممنون بابت کامنت های ربوده شدت منم میربایم ب دوستان میدم
دور باشـــی و تــپــــــنده …
بهتر است از این که …
نزدیـــک باشی و زننـــــــده …
این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی …
دیگر تنـــــــــها نخواهی بود …
دودی که از دهانم بیرون می آید...

دود سیگار نیست...

قلبم سوخته...

دود می کنه...
مرا تنها گذاشته ای
سهم من از تو
فقط سوختن است
انگار باید بسوزم و
تمام شوم
مرا در کافه ای جا گذاشته ای
مثل سیگار نیم سوخته
مثلا رفته ای که برگردی
شب از نیمه گذشته
اما از تو خبری نشده است...
شب را دوستـــ ــ ـ دارم …!

چرا که در تاریکـــ ـی ..

چهره ها مشخــــــ ـص نیست !!

و هر لحظــــــــ ـه ..

این امیـــــ ـد ..

در درونــــــ ــم ریشه می زند …

که آمده ای ..

ولی من ندیده ام!.
چشمان عروسکم را می گیرم

نمی خواهم مثل من ببیند و حسرت بکشد

می ترسم بهانه گیر شود …!
راستی اینsms نیومد دیگه گفتم شاید بیاد اذیتش کنیم
دوست خوبم:
نمیدونم دالی کرد و رفت
سلام دوست خولم.ممنونم که به وبم سر زدین.خیلی خوشحال شدم از اومدنتون.و همچنین خوشحال میشم که بازم بیایین.با تبادل لینک هم موافقم.موفق باشی.التماس دعا

کوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من که نه سنگ بودم نه کوه من چرا تنها شدم؟

رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و همچنین شهادت امام رضا (ع) بر شما تسلیت باد
دوست خوبم:
سلام دوستم

خوب شما ازم نظر خواستی منم نظرم و گفتم

حالا نظرم بدردت خورد
من لینکتون کردم.متشکرم.سپاس گذارم.شب بخیر.یاعلی
دوست خوبم:
lممنون

شب بخیر

علی یارت
سسسسسسسسسسسسسسسلام شاد باشید وسلامت
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

حجاب و عفاف و غیرت کجا رفتن؟

حضرت محمد (ص):
خدای متعال باغیرت است و افرادی که باغیرت هستند رو دوست دارد.
غیرت یک فرد نشانه ایمان داری اوست.
کسی که دین و ایمان ندارد غیرت هم ندارد.
حیا همه اش خیر است.
حیا؛ همه جا دین است
و هیچ ایمانی مانند حیا نیست.

حضرت علی علیه السلام:
زیاد بودن حیای هر فرد, نشان ایمان اوست
دوست خوبم:
سلام

ممنون همچنین شما
آخ آخ آخ...
این شعرو خیلی دوست دارم...
دمت گرم...
دوست خوبم:
عاشق این شعر بودم از بچگی توی دبستان
اصـن حسـود نیستمـا........،
.
.

.

.

.

.

.

.

ولـى وقتـى دیـدم....

واسه رفیـقم SMS اومده

" کـى میرسـی خونـه عشقـم؟ "

یه ذره دلـم خـواست ...
دوست خوبم:
عاره خواهری انگاری منم هوس کردم
هیچ ادابی و ترتیبی مجوی ...

هر چه میخواهد دل تنگت بگوی ..
دوست خوبم:
بگو و من میگم بعضیها میگن بده این حرفها ولی خدای من میدونه ک من چی میگم

فقط کاشکی سر کیسه ی رحمش و شل میکرد بهتر بود
من عاششششقه این شعرم
خیلی قشنگه
دوست خوبم:
تشکرات مرسی شدید
سلام هنگامه جونی
باورت میشه نشستم کلشو خوندم
حالا این که چیزی نیست تازه کلشم فهمیدم!
خخخخخ
منو این همه خوشبختی محاله!
دوست خوبم:
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااام (پریدم بالا از ذوق) وای مانایی جیگرتو ک تو اینقده خانم شدی من خبر نداشتم
تو برای وصل آمدی نی برای فصل آمدی
دوست خوبم:
اااااااااایهین
منم خیلی دوسش دارم خواهری
نصفه نیمه هم حفظم
مرسی که گذاشتیش خواهر جون
میخونم بقیشم می حفظم
دوست خوبم:
جیگرتو برم درسته خواهری چقده مث هم هستیم باید من و تو با هم ازدواج میکردیمالبته اگه یکیمون پسر بود
خدایا به من تلاش در شکست، صبر درنومیدی، رفتن بی همراه
فداکاری در سکوت،خدمت بی نان، مناعت بی غرور، عشق بی هوس و
دوست داشتن بی آنکه دوست بداند روزی کن
چه زیبا خالقی دارم
چه بخشنده خدای عاشقی دارم
که میخواند مرا، با آنکه میداند گنه کارم . . .
خدا مطلق است ، بی جهت است. این تویی که در برابر او جهت می گیری
(شریعتی)
خدایا !
سنگین آمده ام و با کوله باری از گناه ، سبک بازم گردان !
خدایا !
سبک آمده ام و با دستهایی تهی ، سنگین بازم گردان!
سلام خواهر گلم
فکر نمیکردم باشی
آخه دیدم دیشب تا دیر وقت بیدار بودی عزیزم
چقده دلتنگتم خواهری
گاهی خیلی دلم هوای دیدارتو میکنه
دوست خوبم:
سلام شادی جان

خیلی خوابم ب هم خورده و اذیت میشم نمیدونم چکار کنم

منم شادی جان دل ب دل راه داره

ایشالا ک همدیگر و ببینیم
سلام به روی ماهت خواهر جونم
خواهر جون هر طور شده سعی کن خوابتو رو فرم بیاری عزیزم
کم خوابی خیلی عوارض داره که بدترینشم واسه ما خانوما میدونی چیه دیگه
انشاللـــــــــــــــــــــه
دوست خوبم:
سلام شادی جان

خیلی بده خواهری زجر آوره

نه نمیدونم میشه بگی؟؟
روزت بخیر عزیزم
التماس دعا
خدا بهت صبر بده خواهر جون
من که 2 هفته ای هست بی شوورم
دوست خوبم:
مرسی

محتاجم خواهری

آآآآآآآآآآآآآآآمین

خوشبحالت خواهری کجا فرستادیش پی نخود سیاه منم بفرستمش
سلام هنگامه خانوم.چرا غ3میخوری یه وقت دیدی پیرشدیا اصلا نگران نباش خودم میبرمت بیرون باشه؟

من بدجوری علاقه مندشم چیکارکنم؟
دوست خوبم:
السلام و علیگم و رحمت الله برادر طلبه

من و میبری اما ب هر حال ممنون

ب کی علاقه مندشدی ؟؟؟میشه بشه

راستی آدرس وبلاکت عوض شده ؟عایا
من از دوره دبیرستان عاشق این شعره بودمالان من محو شدم تو گذشته
دوست خوبم:
جیگرتو دختر زیادی محو نشو جلوی پاتم نیگا کن
من زنده بودم اما انگار مرده بودم
از بس که روزها را با شب شمرده بودم
یک عمر دور و تنها، تنها بجرم این که
او سرسپرده می خواست ، من دل سپرده بودم
یک عمر می شد آری در ذره ای بگنجم
از بس که خویشتن را در خود فشرده بودم
در آن هوای دلگیر وقتی غروب می شد
گویی بجای خورشید من زخم خورده بودم
وقتی غروب می شد وقتی غروب می شد

کاش آن غروب ها را از یاد برده بودم
+
بوس سفت برای هنگامه جونم
دوست خوبم:


کامنتت عالی بود
سلام وب زیبایی داری
دوست خوبم:
سلام شما هم وبت بسی بسیار زیبا بود ممنون عزیزم
میدونی فرق تو با کلاغ چیه ؟
کلاغ تو درخت لونه میکنه ، اما تو کنج قلبم !
با نام رضا به سینه ها گل بزنید

با اشک به بارگاه او پل بزنید

فرمود که هر زمان گرفتار شدید

بر دامن ما دست توسل بزنید
یکی از فانتزیام اینه :
ززااررت بزنم تو صورت یکی بگم نخواب …
بخوابی میمیری ؛ تو باید زنده بمونـــی !
man omadam azize delaaaaaaaaaaaaaaam
دوست خوبم:
خوش اومدی قربونت برم
من اول شده بودما!!!
بهم جایزه نمیدین
دوست خوبم:
ی شعر بده بهم برات آپ کنم ببین چ جایزه ی ویژه ای بهت دادم
( تعداد کل: 74 )
   1       2    >>
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد